De Sallandse Heuvelrug: Je kunt er niet omheen

De Sallandse Heuvelrug is een stuwwal die is ontstaan in de voorlaatste ijstijd, 200.000 tot 150.000 jaar geleden. De noordelijke helft van ons land was volledig bedekt met een dikke ijslaag, die alles als een gigantische bulldozer opzij en voor zich uit schoof. Zo ontstonden aan de rand van de ijskap zogenaamde stuwwallen. Na het terugtrekken van de ijskap bleven de stuwwallen achter. Het smeltende water zocht een weg naar lager gelegen plekken, waardoor de stuwwal op sommige plekken gedeeltelijk werd weggespoeld. Zo ontstonden de laagten of slenken. In de volgende koude periode is er een dikke laag zand afgezet. Bij het warmer worden van het klimaat ontstonden er loofbossen, die door de eerste bewoning hier weer werden gekapt om ruimte te maken voor de landbouw. Steeds meer bos verdween en er ontstonden heidevelden. De heideplaggen werden, samen met de schapenmest uit de potstallen, gebruikt als bemesting van de akkers.

Wat is een nationaal park?

Overal in de wereld zijn nationale parken ingesteld om grote natuurgebieden te beschermen. In Nederland zijn momenteel twintig gebieden aangewezen als nationaal park. Zij vormen de visitekaartjes van de Nederlandse natuur. Natuurbeheer staat voorop, maar de nationale parken richten zich ook op natuurgerichte recreatie, communicatie en educatie en onderzoek. Een deel van de Sallandse Heuvelrug ten zuiden van de N35 is nationaal park. Het heeft deze status gekregen, omdat het een waardevol gebied is en daarom extra bescherming verdient.

Natuurbeheer door samenwerking

Het beheer van dit nationaal park is de verantwoordelijkheid van Staatsbosbeheer, Vereniging Natuurmonumenten, drinkwaterbedrijf Vitens en particuliere grondeigenaren. Samen zorgen zij ervoor dat de bezoeker kan blijven genieten van het gebied, zonder dat hierbij de bescherming van flora en fauna in het gedrang komt. De Sallandse Heuvelrug herbergt een van de grootste aaneengesloten gebieden met droge heide in Europa. De Sallandse Heuvelrug is ook nog aangewezen als Natura 2000 gebied, dat betekent dat het behoort tot de mooiste en belangrijkste natuurgebieden van Europa.